شیر برقی استاندارد نرمال باز سری ۲N

شیر برقی استاندارد نرمال باز سری 2N

شیر برقی استاندارد نرمال باز سری 2N