شیر برقی پنوماتیک آب آشامیدنی سری ۲C

شیر برقی پنوماتیک آب آشامیدنی سری 2C

شیر برقی پنوماتیک آب آشامیدنی سری 2C