شیر کنترل جریان سری ۴V

شیر کنترل جریان سری 4V برند SANGO

4V210-08 شیر برقی 2-5 1/4 در ولتاژ های مختلف

4V220-08 شیر برقی 5-2 1/4 دوبل بوبین در ولتاژ های مختلف

4V310-08 شیر برقی 2-5 1/4 تنه بزرگ در ولتاژ های مختلف

4V320-10 شیر برقی 5-2 3/8 دوبل بوبین در ولتاژ های مختلف

4V310-10 شیر برقی 2-5 3/8 در ولتاژ های مختلف

4V410-15 شیر برقی 2-5 1/2 در ولتاژ های مختلف

4V420-15 شیر برقی 2-5 1/2 دوبل بوبین در ولتاژ های مختلف