عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

اتصالات پنوماتیک برنجی MSC

اتصالات پنوماتیک برنجی MSC

اتصالات پنوماتیک برنجی MSC

اتصالات پنوماتیک برنجی MSC

اتصالات پنوماتیک برنجی MSC

Tube(Metric)-Thread(R) Tube(Metric)-Thread(R) Tube(Metric)-Thread(R) Tube(Inch)-Thread(R) Tube(Inch)-Thread(R) Tube(Inch)-Thread(NPT) Tube(Inch)-Thread(NPT) Tube(Inch)-Thread(NPT)
MSC 4-M5 MSC 6-03 MSC 12-01 MSC 5/32-01 MSC 3/8-02 MSC 1/8-U10 MSC 3/16-N03 MSC 3/8-N02
MSC 4-M6 MSC 8-01 MSC 12-02 MSC 5/32-02 MSC 3/8-03 MSC 1/8-N01 MSC 1/4-U10 MSC 3/8-N03
MSC 4-01 MSC 8-02 MSC 12-03 MSC 1/4-01 MSC 3/8-04 MSC 1/8-N02 MSC 1/4-N01 MSC 3/8-N04
MSC 4-02 MSC 8-03 MSC 12-04 MSC 1/4-02 MSC 1/2-02 MSC 5/32-U10 MSC 1/4-N02 MSC 1/2-N02
MSC 4-03 MSC 8-04 MSC 14-03 MSC 1/4-03 MSC 1/2-03 MSC 5/32-N01 MSC 1/4-N03 MSC 1/2-N03
MSC 6-M5 MSC 10-01 MSC 14-04 MSC 5/16-01 MSC 1/2-04 MSC 5/32-N02 MSC 5/16-N01 MSC 1/2-N04
MSC 6-M6 MSC 10-02 MSC 16-03 MSC 5/16-02 MSC 3/16-U10 MSC 5/16-N02
MSC 6-01 MSC 10-03 MSC 16-04 MSC 5/16-03 MSC 3/16-N01 MSC 5/16-N03
MSC 6-02 MSC 10-04 MSC 3/8-01 MSC 3/16-N02 MSC 3/8-N01