عرضه و فروش مجموعه کاملی از لوازم و اتصالات پنوماتیک

شیر برقی استاندارد دما بالا و پائین سری XLB

شیر برقی استاندارد دما بالا و پائین سری XLB

شیر برقی استاندارد دما بالا و پائین سری XLB

شیر برقی استاندارد دما بالا و پائین سری XLB

شیر برقی استاندارد دما بالا و پائین سری XLB

Brass body Thread Size(G) Orifice(mm) CV Min working pressure(bar) Low temp max working pressure(bar) Steam max working pressure(bar) Low temp(℃) Steam(℃)
XLB015-06 ۱/۸″ ۱٫۵ ۰٫۰۸ ۰ ۵۰ ۳۰ -۱۰۰ ~ -۱۰ ۹۹~۲۰۰
XLB020-06 ۱/۸″ ۲ ۰٫۱۴ ۰ ۳۰ ۲۰ -۱۰۰ ~ -۱۰ ۹۹~۲۰۰
XLB025-06 ۱/۸″ ۲٫۵ ۰٫۲۳ ۰ ۱۷ ۱۷ -۱۰۰ ~ -۱۰ ۹۹~۲۰۰
XLB030-06 ۱/۸″ ۳ ۰٫۳ ۰ ۱۳ ۱۳ -۱۰۰ ~ -۱۰ ۹۹~۲۰۰
XLB015-08 ۱/۴″ ۱٫۵ ۰٫۰۸ ۰ ۵۰ ۳۰ -۱۰۰ ~ -۱۰ ۹۹~۲۰۰
XLB020-08 ۱/۴″ ۲ ۰٫۱۴ ۰ ۳۰ ۲۰ -۱۰۰ ~ -۱۰ ۹۹~۲۰۰
XLB025-08 ۱/۴″ ۲٫۵ ۰٫۲۳ ۰ ۱۷ ۱۷ -۱۰۰ ~ -۱۰ ۹۹~۲۰۰
XLB030-08 ۱/۴″ ۳ ۰٫۳ ۰ ۱۳ ۱۳ -۱۰۰ ~ -۱۰ ۹۹~۲۰۰
XLB040-10 ۳/۸″ ۴ ۰٫۶ ۰ ۷ ۷ -۱۰۰ ~ -۱۰ ۹۹~۲۰۰
XLB050-10 ۳/۸″ ۵ ۰٫۶۵ ۰ ۵ ۵ -۱۰۰ ~ -۱۰ ۹۹~۲۰۰
XLB060-10 ۳/۸″ ۶ ۰٫۸ ۰ ۴ ۴ -۱۰۰ ~ -۱۰ ۹۹~۲۰۰
XLB050-15 ۱/۲″ ۵ ۰٫۶۵ ۰ ۵ ۵ -۱۰۰ ~ -۱۰ ۹۹~۲۰۰
XLB060-15 ۱/۲″ ۶ ۰٫۸ ۰ ۴ ۴ -۱۰۰ ~ -۱۰ ۹۹~۲۰۰
XLB130-10 ۳/۸″ ۱۳ ۴٫۲ ۱ ۱۵ ۱۰ -۸۰ ~ -۱۰ ۹۹~۱۸۵
XLB130-15 ۱/۲″ ۱۳ ۴٫۲ ۱ ۱۵ ۱۰ -۸۰ ~ -۱۰ ۹۹~۱۸۵
XLB200-20 ۳/۴″ ۲۰ ۷٫۳ ۱ ۱۵ ۱۰ -۸۰ ~ -۱۰ ۹۹~۱۸۵
XLB250-25 ۱″ ۲۵ ۱۱٫۵ ۱ ۱۵ ۱۰ -۸۰ ~ -۱۰ ۹۹~۱۸۵
XLB320-35 ۱-۱/۴″ ۳۲ ۲۲ ۱ ۱۵ ۱۰ -۸۰ ~ -۱۰ ۹۹~۱۸۵
XLB400-40 ۱-۱/۲″ ۴۰ ۲۹ ۱ ۱۵ ۱۰ -۸۰ ~ -۱۰ ۹۹~۱۸۵